Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Zawierzając dziś Maryi Jej Piekary..

katedra

Homilia w dniu ogłoszenia maryjnego patronatu
Piekary, 2014.09.12

 

Drodzy Bracia i Siostry! Drodzy mieszkańcy Miasta Piekary Śląskie!
Drodzy Radiosłuchacze Radia Piekary!
Panie Prezydencie, Drodzy członkowie Rady Miejskiej z jej Przewodniczącym na czele!
Księże Proboszczu, kustoszu tego sanktuarium, drodzy Proboszczowie piekarskich parafii!

1. Dzień 12 września 2014 roku jest historycznym dniem dla mieszkańców miasta Piekary Śląskie.
Oto na prośbę władz samorządowych, przedstawioną Stolicy Apostolskiej, decyzją watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy władzy udzielonej jej przez Ojca Świętego Franciszka, Matka Boża Piekarska, Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej została ustanowiona Waszą patronką, patronką przed Bogiem miasta Piekary Śląskie.
Do tego dnia przygotowaliście się zewnętrznie i wewnętrznie; miasto jest odświętnie udekorowane, a poprzez peregrynację obrazu MB Piekarskiej w parafiach miasta, mieszkańcy odnowili się duchowo i przygotowali się do nowej formy zażyłości ze swoją Patronką.  
Ustanowienie Matki Bożej patronką miasta Piekary Śląskie ma ważne znaczenie religijno-społeczne. W duchowy sposób – utrwala się - więź między Wami a Waszą Patronką, która poniekąd nabywa szczególne prawo, aby świadectwem swego życia skłaniać Was do wejścia na drogę świętości. A równocześnie Wy sami zyskujecie przywilej, aby przez pośrednictwo Matki Bożej zwracać się do Boga w Waszych intencjach, a przede wszystkim w sprawach Waszego miasta, które już od dawna cieszy się duchową obecnością Matki Bożej, umacnianą przez cudami słynący wizerunek.  
2. W prośbie o nadanie patrona jakiejś miejscowości, ujawnia się jakby w zalążku logika Bożego działania. Bo wydawać się może, że to ludzka inicjatywa: oto władze miasta lub gminy występują z  odpowiednią prośbą o nadanie patrona... A przecież rzecz ma się dokładnie odwrotnie: to Bóg najpierw pochylił się nad Waszą wspólnotą i obdarował opieką Matki swego Syna. Nie byłoby prośby władz, gdyby najpierw mieszkańcy Piekar nie doświadczyli Jej wstawienniczej opieki. Gdyby nie doświadczali Jej duchowej obecności z pokolenia na pokolenie i gdyby o tym doświadczeniu nie świadczyli. Z tego świadectwa, z opowiadania o wielkich dziełach, jakich Pan dokonał pośród Was za wstawiennictwem Maryi wyrósł kult promieniujący daleko poza granice parafii i miasta - na cały Górny Śląsk i dalej.
3. Przyjęcie patronatu jakiegoś świętego może być, czasem pojmowane, jako powód do niezdrowej dumy, czy wręcz rywalizacji - historia zna przypadki waśni między gminami, do których pretekstem było ustalanie, która ma "lepszego", "skuteczniejszego" patrona. Doświadczenie Piekar jest zgoła inne. Zawsze wiedzieliście, że dar, który został Wam powierzony nie jest tylko Waszą własnością, czymś, na czym buduje się próżny w istocie gmach pychy. Symbolicznym tego wyrazem jest historia piekarskiego wizerunku - tak często wypożyczanego innym miejscowościom w potrzebie, aż po dar ostateczny - pozostawienie oryginału obrazu Piekarskiej Pani w Opolu.
4. To Wasze doświadczenie przywodzi na myśl kolejną charakterystyczną cechę Bożego działania - oto dar pomnaża się, gdy jest dalej przekazywany. Być może ten wątek warto sobie wziąć do serca w dniu, w którym ogłaszamy Maryję Patronką miasta - jesteście wezwani do tego, by w życiu Waszej lokalnej wspólnoty próbować realizować logikę daru. Każda i każdy wezwany jest do tego, by życie swoje uczynić bezinteresownym darem dla innych. Jako wierzący chrześcijanie rozpoznajemy tę zasadę wpatrując się w Chrystusa, w Jego życie wydane za nas aż po śmierć krzyżową. Rozpoznajemy ją wpatrując się w Maryję najpierw wypowiadającą swoje "niech mi się stanie..." wobec propozycji przedstawionej przez Gabriela, a potem stojącą w bólu pod krzyżem Syna. I jakkolwiek to dzięki objawieniu wiemy, że człowiek nie może być szczęśliwy inaczej, jak tylko wydając siebie dla drugich i za drugich, to jednak nie wahamy się zaproponować tej drogi wszystkim ludziom dobrej woli. I tak też można odczytywać znaczenie dzisiejszej uroczystości: jako ci, którzy doświadczywszy miłości Boga rozpoznali, jaka jest droga człowieka, opowiadamy o naszym doświadczeniu, chcemy nim się podzielić z wszystkimi tymi, którzy w Piekarach mieszkają i którzy będą je odwiedzać, jako turyści i pielgrzymi.
5. Ostatecznie bowiem chodzi o człowieka. Bogu ostatecznie chodzi o człowieka. Dlatego Syn Boży "przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem". Ilekroć powtarzamy te słowa starożytnego wyznania wiary, będące streszczeniem wydarzenie opisanego w dzisiejszej Ewangelii, przypominamy sobie rolę, jaką Matka Pana odegrała w najważniejszych wydarzeniach zbawczych. Oto Bóg stał się człowiekiem przy jej współudziale, który obejmował nie tylko biologiczne poczęcie, ale także wszystko to, co wiąże się z przekazaniem życia w szerszym znaczeniu - także wychowanie, także świadectwo przeżywania wiary, także zapewne naukę tego,   jak się odnaleźć w szerszej wspólnocie - miejscowości gdzie żyli. Jeśli więc w Chrystusie rozpoznajemy najbardziej dojrzałe człowieczeństwo, to w niej odkrywamy Jego Wychowawczynię. To jeden z powodów, dla których wzywamy Maryję, jako "matkę sprawiedliwości i miłości społecznej". Umiejętność łączenia w życiu społecznym miłości i sprawiedliwości jest zwykle skutkiem dojrzałego człowieczeństwa członków wspólnoty. Zawierzając dziś Maryi Jej Piekary, prośmy głównie o to: by była dla każdego z nas przykładem i wychowawczynią na drodze do dojrzałego człowieczeństwa. Wtedy także - przez wytrwały wysiłek naśladowania Jej oddania Chrystusowi - w życiu wspólnoty, w życiu miasta pojawią się owoce cnót obywatelskich - uczciwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, miłości!
    
Bracia i Siostry!
Matka Boża Piekarska – w sanktuarium piekarskim w ciągu wieków się wyspecjalizowała w sprawach społecznych…To tu mieszkańcy Górny Śląsk przedstawiali jej wielkie i małe problemy społeczne: sprawy ojczyzny i ojcowizny, rodziny i życia, pracy i jej braku, świętowania niedzieli i jej szargania, uczciwości i pracowitości, sprawiedliwości i miłości społecznej; sprawy zdrowych i chorych; dzieci i młodzieży, ojców i matek, sprawy wiary i Kościoła, problem powołań i nowej ewangelizacji, wojny i pokoju.    
Niech Maryjny Patronat – was mobilizuje was do rozwiązywania wszelkich spraw i problemów w duchu Ewangelii i płynącej z niej Nauki Społecznej, aby miasto – jego mieszkańcy – w duchu solidarności szukali dobra wszystkich i każdego. Drodzy Bracia i Siostry!
Maryja – nie rozwiąże za nas aktualnych problemów społecznych, ale daje nam swoją bliskość i przykład, aby problemy podejmować i rozwiązywać, po Bożemu, licząc na pomoc i światło Ducha Świętego, który zmienił życie Maryi raz na zawsze.. Niech zatem dzisiejsza uroczystość was wszystkich przemieni! Drodzy mieszkańcy miasta Piekary Śląskie!
Mieszkańcy Górnego Śląska będą odtąd spoglądali na wasze miasto, aby się przekonać czy panuje tu maryjny duch służby Bogu i człowiekowi, wszak nadanie patronatu nie może pozostać pustym gestem; niech raczej owocuje budowaniem wspólnoty, a więc szczególnego rodzaju więzi międzyludzkiej, co wyrażają stwierdzenia: „wszyscy z wszystkimi” oraz „wszyscy dla wszystkich”. One oznaczają, że człowiek wiąże się z drugim człowiekiem, by tworzyć „my” – wspólnotę.
Niech ta piekarską wspólnota będzie przede wszystkim wspólnotą ewangelizującą, przekazującą wiarę idąc w pielgrzymce wiary poprzez pokolenia za Maryją!
Św. Augustyn napisał rozprawę De civitate Dei contra paganos libri XXII; rozprawę a państwie Bożym. W j. łacińskim słowo: civitas oznacza również miasto.
Pozostaje mi życzyć, aby odtąd – po możnym patronatem Matki Bożej razem z władzami samorządowymi, tworzyli civitas Dei; miasto Boże, w którym respektowane są prawa Boga i prawa człowieka; w którym rządzi prawo miłości i jako naczelna, zasada prymatu dobra wspólnego. Amen.

 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media