Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: "Proboszcz przewodnikiem wspólnoty parafialnej"

katedra

Abp Skworc: "Proboszcz przewodnikiem wspólnoty parafialnej"

Wprowadzenie nowego proboszcza parafii katedralnej
Katowice, 2015.08.01.

1.    Księże Proboszczu – mówiąc dziś o zadaniach i obowiązkach proboszcza trzeba podkreślić, iż decydującą w ich podejmowaniu i wypełnianiu jest kapłańska duchowość, owocująca rozumieniem kapłaństwa, jako powołania do szczególnej służby człowiekowi na wzór Chrystusa, który "nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu"( Mk 10, 45). 2.    Służebny charakter urzędu proboszcza.    
Proboszcz przewodzi parafii służąc. Jako duszpasterz powinien być obrazem Jezusa Chrystusa, który przyszedł aby służyć! W takiej postawie przejawia się autentyczność kapłańskiego powołania, wiarygodność i jedyna droga skutecznego oddziaływania.
"Jest oczywiste, że w dzisiejszym świecie, właśnie z powodu trudności związanych z wiarą, a także z powodu pluralizmu religijnego, świadectwo uzyskuje pierwszoplanową rolę. Dlatego wszędzie tam, gdzie rozgrywa się jakaś postać "ewangelizacji", a gdzie de facto stawką jest los religii, rozgrywa się ona przede wszystkim na płaszczyźnie świadectwa"( por. Karol Tarnowski. Wywiad "Świadectwo bywa potrzebne").
Tak, więc konieczne jest świadectwo o Bogu wcielonym - Jezusie Chrystusie. Nasza wiara nie powinna zamykać się w tym, co "sakralne"; powinna się wcielać w świadectwo kapłana - ewangelizatora, a także w konkretne działania duszpasterskie na płaszczyźnie społecznej i charytatywnej. Drogi Księże Proboszczu! Drodzy Bracia i Siostry!
Trzeba budować Kościół żywy; wspólnoty parafialne gromadzące się na niedzielnej Eucharystii, podejmujące, na co dzień postawę służby i ofiary oraz międzyludzkiej solidarności.
Budowania Kościoła żywego uczy List św. Jakuba Apostoła – to lektura obowiązkowa każdego duszpasterza, proboszcza. Język apostoła Jakuba, nieraz w przeciwieństwie do języka dokumentów kościelnych, jest bardzo konkretny, jak konkretna jest ludzka bieda i potrzeby, jak konkretne są wezwania, przed którymi dziś stają duszpasterze.     Bracia i Siostry!
Chciałbym dziś, kiedy nowy proboszcz parafii katedralnej rozpoczyna swoją posługę, zwrócić uwagę na trzy fundamentalne obowiązki proboszcza. 3.    Posługa nauczania.
Zadaniem proboszcz jest głoszenie Słowa Bożego. Wcześniejsza lektura czytań mszalnych, medytacja nad tymi tekstami, znajomość realiów życia adresatów homilii, to trzy podstawowe źródła naszego przepowiadania. Każdy kapłan może na tych fundamentach oprzeć homilię, która trafi, bo będzie bliska realiom życia, a jako taka może je kształtować (zmieniać).
    Należy korzystać z każdej okazji, aby przepowiadać i nauczać. Korzystać także trzeba z tych możliwości działania duszpasterskiego, jakie daje kancelaria parafialna i jakie przynoszą różne wydarzenia losowe, które wymagają wspierającej obecności proboszcza – duszpasterza.
Przy święceniach diakonatu słyszeliśmy słowa biskupa, które przypomniane niech nadal kształtują kapłańską posługę nauczania:
    "Przyjmij ewangelię Chrystusową'
    której głosicielem się stałeś;
    wierz w to, co będziesz czytać
    nauczaj tego, w co uwierzysz,
    pełnij to, czego będziesz nauczać". 4.    Posługa uświęcenia.
Nauczanie przygotowuje do owocnego przyjmowania Sakramentów św. Wg KPK uświęcanie parafii przez proboszcza dokonuje się przede wszystkim przez sprawowanie świętej liturgii (kapłański urząd Chrystusa). Jedyną liturgią jest liturgia Eucharystii, zwłaszcza niedzielnej (źródło i szczyt).     
Raz w tygodniu – w niedzielę - każdy proboszcz ma wyjątkową szansę spotkania z największą liczbą parafian, co powinno mobilizować do odpowiedniego przygotowanie całej liturgii.  Celebrowanie niedzielnej i każdej innej liturgii z czynnym zaangażowania wiernych świeckich – dorosłych i młodzieży – powinno być w katedrze standardem, wszak liturgia w kościele katedralnym powinna być wzorcowa – nie tylko zgodna z przepisami liturgicznymi; nade wszystko z duchem liturgii i jej treścią.
O treści Eucharystii Sobór Watykański II powiedział, że - "w niej zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy, który przez Ciało swoje ożywione i ożywiające Duchem Świętym daje życie ludziom, zapraszając ich i doprowadzając w ten sposób do ofiarowania razem z Nim samych siebie, swojej pracy i wszystkich rzeczy stworzonych".  
KPK określa udzielanie sakramentu Chrztu, jako pierwszy obowiązek proboszcza. Proboszcz nie może nie chrzcić, przygotowując uprzednio rodziców i chrzestnych.
Sakrament Pokuty - łączy się z kwestią kierownictwa duchowego; konieczne jest ubogacenie tradycyjnej formy masowych spowiedzi możliwością korzystania z sakramentu Pokuty i Pojednania także w innym czasie. Niech troska Księdza Proboszcza będzie umacnianie wypracowanej w katedrze tradycji stałego konfesjonału, zwłaszcza w perspektywie Roku Miłosierdzia. I adoracja Najświętszego Sakramentu, by kościół katedralny promieniował duchowością i otwartością na każdego człowieka. 5.    Posługa pasterzowania, czyli rządzenia.
Aspekt społeczny kapłańskiej posługi jest dziś ogromnie ważny, jako element ewangelizacji. Munus regendi - jako służenie. Konieczna jest znajomość parafii, co rodzi się z wychodzenia ku człowiekowi. Duszpasterstwo statyczne nie wystarcza - trzeba w duchu misyjnym wychodzić naprzeciw, tym bardziej, że katedra jest pierwszym kościołem Katowic i archidiecezji oraz górnośląskiej metropolii. Jest świadkiem historii, jej pomnikiem i punktem odniesienia dla wielu, o czym świadczą liczne tablice upamiętniające wydarzenia i ludzi, którzy dali świadectwo.  
Księże Łukaszu – nowy proboszczu parafii katedralnej! Jezus Chrystus „wyposażył” Cię na drogę budowania wspólnoty Kościoła w katedralnym wieczerniku. Trudno dziś o tym przygotowaniu mówić szczegółowo. Wymienię tylko dom rodzinny i macierzysty Kościół oraz doświadczenie Kościoła w Lugano i w Rzymie..  
Jednak najbardziej cennym wyposażeniem są święcenia kapłańskie przyjęte w tej katedrze, dające narzędzia do duszpasterskiego działania. Możliwość a właściwie powinność głoszenia słowa Bożego i sprawowania Eucharystia, bo to ona buduje Kościół; Ecclesia de Eucharistia vivit.
Mocno akcentują te Twoje fundamentalne zadania dzisiejsze czytania mszalne. Bóg daje cudowny pokarm ludowi Starego Przymierza; A Chrystus daje nam chleb życia, abyśmy życie mieli i mieli je w obfitości..
Uczestnicząc w Eucharystii mamy się „nauczyć” Chrystusa i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej miłości..
Niech ten kościół arcybiskupa katowickiego – dzięki Twojej posłudze – będzie miejscem – duchowego odrodzenia i wzrostu wszystkich, którzy w tym kościele korzystają z sakramentów i uczestniczą w Eucharystii.
Księże Proboszczu!
Będą do Ciebie kierowali pytania – jak do Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, – co zdziałasz.. Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i uwierzyli? Na te pytania i oczekiwania jest tylko jedna odpowiedź. Słowo i działanie. Po prostu prowadź do Jezusa, który jest Chlebem życia i zapewnia; kto do mnie przychodzi nie będzie łaknął. A kto wierzy we mnie nigdy pragnąc nie będzie..
I dbaj o ten kościół, który jest pięknym materialnym znakiem wiary pokoleń Kościoła na Górnym Śląsku. Wkrótce 60-ta rocznica jego poświecenia. I ta okoliczność niech nam uświadomi, że katedra katowicka to budowla niezakończona, bo jej aktualna forma odbiega od pierwotnych planów. Może w perspektywie 100-lecia archidiecezji ten wspólny dom – Ojca i nasz – dokończymy.. upiększymy!
Księże Łukaszu! Twoja posługę, Twoich współpracowników i cała parafialną wspólnotę powierzam Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Pani Piekarskiej i św. Jacka. Amen.
  

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media