Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: "Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie!"

katedra

Abp Skworc: "Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie!"

Homilia na rozpoczęcie rekolekcji pracowników GN.
Brenna, 2015.09.11

Chrześcijaństwo uczy, iż reperkusje wzajemnych odniesień człowieka i mowy sięgają w wieczność. Chrześcijanie narodzili się ze Słowa. Właśnie to Słowo, które stało się ciałem, uczy, że człowiek będzie sądzony z każdego nadużycia słowa (por. Mt 12,36-37); będzie sądzony przed trybunałem Słowa (por. J 12,48). Słowo samo będzie sędzią – wszak nawet w logice: słowa określa się mianem sądów.
Przed chwilą wysłuchaliśmy dzisiejszej Ewangelii, a dokładniej słowa, które wyrzekło Słowo, które stało się Ciałem. W konkluzji było o obłudzie, wcześniej o niewidomych i o relacji uczeń-nauczyciel. Co o wyżej wspomnianych zdaniach mówią komentarze:
Na konieczność rozpoczynania doskonalenia moralnego od samego siebie wskazuje przypowieść o dwu niewidomych. Żaden z nich nie może być przewodnikiem drugiego… Podobnie rzecz się ma z dwoma ludźmi, z których jeden jest nauczycielem, a drugi uczniem: uczeń nie może dawać żadnych instrukcji nauczycielowi. Jeżeli Jezus oświadcza, że tylko każdy dobrze wyuczony może być nauczycielem, to czyni przez to aluzję do swej nauczycielskiej działalności lub do nauk głoszonych przez apostołów”.
    A co mówi zdrowy rozsadek: podziela opinię Jezusa z Nazaretu o tym, że eksperymentalny spacer dwóch niewidomych może mieć tragiczny finał. I zdrowy rozsądek podpowiada, że uczeń nie przewyższa nauczyciela. Bracia i Siostry!
Spróbujmy znaleźć  punkty styczne między dzisiejszą Dobrą Nowiną a nami, zgromadzonymi w tej kaplicy św. Jadwigi w Brennej. Jawicie się tu, jako pracownicy tygodnika GN – jego oddziałów diecezjalnych, Radia eM, portali internetowych, spostrzegani przez czytelników i słuchaczy, jako „widzący” i nauczyciele. Nasz tygodnik i zintegrowane z nim diecezjalne strony są szkołami – miejscem nauczania i pouczania, analogicznie radio i portale.
Nauczając i pouczając nieraz macie głębokie przekonanie, że jesteście „widzący”, bo lepiej poinformowani, którzy prowadzą „niewidzących” przez meandry świata. W skomplikowanym świecie, gdzie tyle zamętu i nieustannej zmiany porządkujecie informacje i rzucacie na nie światło Ewangelii, komentujecie wydarzenia, piszecie słowa, które są sądami itd. Pełnicie misję!
W dziennikarskiej codzienności nie zapominajcie, że pełnicie ją w imieniu Kościoła i dla Kościoła, bo nasz tygodnik nie jest prywatną własnością – jest własnością Kościoła i jego pasterzy. Wy pomagacie nam pełnić pasterską służbę.
Wasza misja jest podwójna - ad intra, wobec macierzystej diecezji oraz ad extra, wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Nie są to dwie misje, lecz jedna, w której poszczególne składowe powinny się równomiernie rozwijać i przenikać.
Aby dobrze zrozumieć swoją misję i pełnić zadania sentire cum Ecclesia trzeba być uczniem w szkole Jezusa – stąd jakże potrzebne rekolekcje; jakże potrzebna pokora i wołanie o codzienne zesłanie Ducha Świętego. Veni Sancte Spirtus; wzywany doprowadzi was do pełnej prawdy Mówi Jezus:. „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe”. (J 16, 12). Doprowadzenie do pełnej prawdy oznacza tu proces dojrzewania teologicznej refleksji o objawieniu Jezusa Chrystusa we wspólnocie Kościoła.
Wspólnota Kościoła zawsze głosiła Prawdę - Jezusa Chrystusa; głosiła też prawdę objawienia, o czym szeroko napisał Jan Paweł II w Veritatis splendor! Warto wrócić m.in. do p. 101 tej encykliki, który wydaje się nadzwyczaj aktualny. Święty Papież tak diagnozuje aktualne zagrożenie: „sprzymierzenia się demokracji z relatywizmem etycznym, który pozbawia życie społeczności cywilnej trwałego moralnego punktu odniesienie, odbierając mu, w sposób radykalny, zdolność rozpoznawania prawdy”. Drodzy Bracia i Siostry!
Istnieje coś takiego, jak pedagogika prawdy, uczenie zdolności rozpoznawania prawdy, trwania przy niej itd., co wydaje się dziś szczególnie ważnym obowiązkiem katolickich mediów.
Nawet Karta Etyczna Mediów, uchwalona w Polsce w 1995 r., na pierwszym miejscu stawia zasadę prawdy. Głosi ona, że dziennikarze mają dokładać wszelkich starań, by przekazywane informacje były zgodne z prawdą; fakty relacjonowane sumiennie oraz we właściwym kontekście. W przypadku zaś błędnej informacji, niezwłocznie trzeba dokonać sprostowań. Kolejne zasady Karty to:
- obiektywizm czyli pełna prawda; oddzielenie informacji od komentarza, tak aby odbiorca miał możność poznać całą prawdę;
- uczciwość czyli działanie w prawdzie własnego sumienia;
- szacunek i tolerancja czyli poszanowanie ludzkiej godności, a zwłaszcza prywatności oraz dobrego imienia;
- nadrzędność dobra odbiorcy nad interesem redakcji;
- wolność i odpowiedzialność, wedle której swoboda działania mediów nakłada na dziennikarzy odpowiedzialność za formę i treść przekazu oraz konsekwencje publikacji.
    Przytoczone zasady stoją na straży odbiorcy; czytelnika, który ma prawo do poznania prawdy. W każdej diecezji mamy jeszcze wiele potencjalnych czytelników do „zagospodarowania”, zarówno wśród zaangażowanych w życie Kościoła, jak i tych zbliżających się do granicy socjologicznych pojęć – luźno związany – niezwiązany. Naszym obowiązkiem jest prowadzenie ich do poznania prawdy, co również – naszej strony oznacza oczyszczanie motywów… Niech nim będzie splendor veritatis!   Bracia i Siostry!
Mamy do czynienia z ogromnymi zmianami mentalności, oczekiwań i zapotrzebowani (p. 101 VS). Z punktu widzenia demografii (cezurą był rok 1989) dokonuje się właśnie zmiana pokoleniowa, która znacząco wpływa na kształt Kościoła w Polsce; czyni to również pontyfikat papieża Franciszka.
To również On uczy nas wykorzystania nowych technologii informatycznych. I dobrze, że GN idzie z duchem czasu i znaki czasu rozpoznaje.
I myśl ostatnia: przed nami 49 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W myśl tego przesłania „ukazujcie rodzinę jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości".
Tytuł tego orędzia jest bardzo pouczający, bo zachęcający do pozytywnego działania, wychowywania i wspomagania rodziny, jako pierwszego środowiska komunikacji.
    Niech wam w dni rekolekcji towarzyszą słowa aklamacji przed Ewangelią:
    „Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie”. Niech się to stanie, tu i teraz. Amen.
 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media