Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Rodzina Bramą miłosierdzia i wspólnotą miłosierdzia!

katedra

Abp Skworc: Rodzina Bramą miłosierdzia i wspólnotą miłosierdzia!

Niedziela Trójcy Świętej;
Liturgiczna inauguracja Metropolitalnego Święta Rodziny
Katowice, katedra, 22 maja 2016 roku

Umiłowani, Siostry i Bracia!

1.    Ten zwrot, którym najczęściej kaznodzieja zwraca się do słuchaczy słowa Bożego, jest głęboko zakorzeniony w tajemnicy Trójcy Świętej. Ojciec ogarnął nas swoją stwórczą i podtrzymującą w istnieniu miłością, Syn napełnił łaską odkupienia, Duch Święty udzielił nam swoich darów. Dzięki temu staliśmy się dziećmi Bożymi, siostrami i braćmi w Chrystusie Panu i Duchu Pocieszycielu, który woła w nas „Abba! Ojcze!”.
Dar dziecięctwa i dar braterstwa został nam udzielony w sakramencie chrztu świętego. W tym roku jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski uświadamiamy sobie, że należymy do 40-pokoleniowej rodziny wierzących, która w 966 roku na ziemiach naszej Ojczyzny rozpoczęła swoją wspólną pielgrzymkę do domu Ojca.
Pamięć o chrzcie w imię Trójjedynego Boga niech nas zachęci do radości i wdzięczności, tym bardziej, że chrzest wiąże się z miłością, którą Bóg ukochał nas pierwej, zanim my mogliśmy na tę miłość odpowiedzieć. Zostaliśmy obdarowani, dlatego trzeba nam radować się i dziękować Bogu, że objął nas swoją miłością, że pierwszy nas umiłował.
Drodzy Małżonkowie, Jubilaci!
Razem z Wami, na początku Metropolitalnego Święta Rodziny, dziękujemy Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym za małżeństwo i rodzinę! Ta „wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie…”(por. GS, 48).    
Drodzy – Siostry i Bracia! Latami jubileuszy odliczacie dzień zawarcia przed Bogiem przymierza małżeńskiego! Tak, Bogu niech będą dzięki za waszą wierność przymierzu; za wierność słowu: ślubuję Ci…miłość wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę!
Dziękujemy Wam za lata budowania rodzinnych wspólnot na fundamencie złożonego przed Bogiem ślubowania. Ostatecznie jest to budowanie bezpieczne, bo na fundamencie wiary!
2.    Dzisiejsza niedziela przypomina nam, że jesteśmy dziełem Boga; że wyszliśmy z Jego rąk; że On nas stworzył i tchnął w nas życie (por. Prz 8,22-31).
Podarowane nam przez Kościół słowo Boże mówi również, iż zostaliśmy odkupieni przez mękę i śmierć Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który nas usprawiedliwił, w którym i przez którego mamy dostęp do Ojca, do Jego łaski (por. Rz 5,1-5).
Bóg Ojciec przez swojego Syna ofiarował nam Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi; który rozlewa w naszych sercach miłość Bożą tak, że możemy zwracać się do Boga – Ojcze (por. J 16,12-15).
Kontemplując tajemnicę Trójcy Przenajświętszej przypatrujemy się sobie – dziełu Bożej miłości. Przypatrujemy się z podziwem i wdzięcznością. Bóg uczynił nas niewiele mniejszymi od aniołów, uwieńczył czcią i chwałą, obdarzył władzą nad dziełami rąk Swoich, wszystko złożył pod nasze stopy. Czym jesteśmy, że Bóg o nas pamięta? Czym jesteśmy, że On troszczy się o nas?
Podziw i wdzięczność niech nas pobudzają do odpowiedzialności za dar życia i łaski, jaki otrzymaliśmy i otrzymujemy nieustannie od Boga; za dar miłości, którą napełnia nasze serca i czyni nas zdolnymi do kochania bliźnich; za dar miłosierdzia, które przebacza grzechy, uzdrawia dusze i ciała, pozwala z nadzieją oczekiwać nowego nieba i nowej ziemi.
Wspólnotą, która jest odzwierciedleniem naszego udziału w życiu Trójcy Świętej jest rodzina. Owocne relacje małżonków, a później rodziców i dzieci, stają się obrazem służącym do odkrycia i opisania tajemnicy Boga kontemplowanej przez chrześcijan poznających w Trójcy Świętej Boga Ojca, Syna i Ducha miłości. „Trójjedyny Bóg jest komunią miłości, a rodzina jest jej żyjącym odzwierciedleniem. „Osoby naszego Boga w swej najbardziej wewnętrznej tajemnicy nie pozostają w samotności, lecz tworzą rodzinę, ponieważ w tajemnicy tej zawiera się ojcostwo, synostwo i sama istota rodziny, jaką jest miłość. Miłością w tej Bożej rodzinie jest Duch Święty”. Rodzina nie jest więc czymś obcym samej istocie Boga” (AL, 11).
Rodzina jest nie tylko zwierciadłem, w którym przegląda się Bóg, ale również świadkiem miłości Trójjedynego we współczesnym świecie. Zauważamy, że współczesna kultura masowa stawia na indywidualizm, samowystarczalność. Zauważamy tendencję do atomizowania (rozbijania) ludzkich wspólnot, rozbijania więzi rodzinnych i narodowych.
Te tendencje i ich skutki, przezwycięża rodzina zjednoczona przez Boga i wobec Boga, rodzina - wspólnota miłosierdzia, która nie odrzuca dzieci - ofiar wyżej opisanych tendencji, ucząc wytrwale, że człowiek jest szczęśliwy, wolny, radosny, spełniony, kiedy żyje dla drugich, kiedy jest wolny od uzależnień i grzechu, kiedy siebie daje w bezinteresownym darze miłości.
3.    W Roku Miłosierdzia papież Franciszek zachęca nas do pielgrzymowania do kościołów, w których znajdują się Bramy Miłosierdzia. Ale i w naszym życiu takie Bramy istnieją. Dla młodych ludzi, którzy zawierają sakramentalny związek małżeński, Bramą jest Jezus Chrystus, którego młodzi zapraszają do swojego wspólnego życia. Kiedy rodzą się dzieci, rodzice przeprowadzają je przez Bramę chrztu świętego, a później pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej. Kiedy dzieci dorastają, przechodzą przez Bramę bierzmowania. Gdy ciało dotknie choroba, kapłan przeprowadza cierpiącego w rodzinie przez Bramę sakramentu chorych. W rodzinie Bogiem silnej, będącej wspólnotą miłosierdzia, człowiek odkrywa swoje powołanie życiowe, przygotowuje się do przejścia przez Bramę sakramentu małżeństwa lub kapłaństwa… Z tej perspektywy okazuje się, że chrześcijańska rodzina, jako wspólnota kochających się osób, sama staje się Bramą wiodącą małżonków, rodziców, dzieci i osoby starsze w rodzinie do Boga, ku wieczności. Taka rodzina staje się również Brama prowadząca inne rodziny do poznania Boga, który jest Miłością, Ojcem troszczącym się o wszystkie swoje dzieci..
Być Bramą oznacza najpierw otworzyć drzwi swojego serca, domu Bogu, oznacza zaprosić Go, by zamieszkał między nami, by stał się Emmanuelem. Rodzina otwiera drzwi Bogu, kiedy się modli, kiedy do pacierza klękają rodzice i dzieci. Rodzina otwiera drzwi Bogu, kiedy razem przystępuje do sakramentów świętych, uczestniczy aktywnie w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, kiedy buduje swoją codzienność na wierności Bożym przykazaniom.
Bóg obecny w rodzinie uczy jej członków miłosiernej miłości, otwiera ich serca na przebaczenie, współczucie, dobroć, życzliwość. To On – Trójjedyny – czyni rodzinę Bramą miłosierdzia i wspólnotą miłosierdzia. Bez Niego rodzina może być wspólnotą sprawiedliwości, ale bez miłości przeradza się w grupę osób żyjących razem jedynie z przymusu i podporządkowania.
Przeżywanie Roku Miłosierdzia i jubileuszu chrztu jest dla nas szansą na rozbudzenie w sobie ducha służby, pokory, odpowiedzialności, miłości. Czerpiąc z niezgłębionego bogactwa udziału w wewnętrznym życiu Trójjedynego Boga przekładajmy duchowe dary na codzienność myśli, słów i czynów.
A jak konkretnie ma wyglądać powszednia miłość w małżeństwie i rodzinie. Papież Franciszek w posynodalnej adhortacji „Amoris laetitia” daje na to pytanie odpowiedź, nawiązując do hymnu św. Pawła a miłości. Warto wracać, zachęcam do 13 rozdziału I Listu do Koryntian, aby poznać imiona autentycznej miłości i jak się objawia.   
Drodzy Małżonkowie! Szlachetni Jubilaci!
Modlimy się z wami i za was o odnowienie w was łaski sakramentu małżeństwa, wszak ona udoskonala waszą miłość! (KKK, 1641).
Odnowieni i umocnieni łaską Bożą, dbajcie o to, aby wasze małżeństwa i rodzinny były wspólnotami i szkołami miłosierdzia! Niech odzwierciedlają wielkość, mądrość i miłość Boga! Bądźcie wobec siebie, bliskich i bliźnich, świadkami, że On jest Miłością, objawianą działaniem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bądźcie świadkami! Amen.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media