Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Niech Zmartwychwstały będzie wam zawsze bliski!

katedra

Abp Skworc: Niech Zmartwychwstały będzie wam zawsze bliski!

„Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym.”
Nasza, polska ziemia od 1050 lat doświadcza prawdy tych słów. Istotnie bowiem Jezus wszedł w nasze dzieje, w tę konkretną przestrzeń i w historię kolejnych pokoleń Polaków.
Jak twierdzą historycy, Jezus nie został zaproszony w imię koniunkturalnych interesów Mieszka, lecz w wyniku osobistego nawrócenia władcy Polan, co oczywiście miało konkretne konsekwencje społeczno-polityczne.
Mieszko uwierzył i dlatego Jezus mógł wejść w naszą historię i wędrować przez tę ziemię nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. To jest klucz do zrozumienia, czym jest ewangelizacja. Jej początkiem, bramą jest osobiste nawrócenie, wiara, która chce się dzielić radością poznania Jezusa z innymi.
Drodzy!
„Gość Niedzielny” od ponad 90 lat obserwuje i relacjonuje tę wędrówkę Jezusa, informuje o Jego kolejnych krokach, działaniach, spełnia niejako rolę ewangelisty – ucznia, który przekazuje innym słowa i czyny Jezusa, ukazując jak przyjmują je kolejne pokolenia Polaków.
By był to przekaz wiarygodny, ten, który widzi i opisuje – dziennikarz i ten, który oddaje jego pracę czytelnikom – wydawca – sami winni być ludźmi wierzącymi, nawróconymi i nawracającymi się nieustannie. Ten, kto wierzy Jezusowi a na poznaną miłość odpowiada miłością, będzie Jego autentycznym świadkiem, a zachowując dziennikarską bezstronność, potrafi dotrzeć także do wątpiących i poszukujących.
Czy trzeba pracownikom „Gościa Niedzielnego”, radia eM postawiać pytanie o osobistą wiarę? Z pewnością tak, ponieważ nie jesteście gapiami stającymi na uboczu, przyglądającymi się jedynie Jezusowi i chrześcijaństwu. Jakość waszej wiary w Jezusa przekłada się na jakość dzieł, które tworzycie, w nich się odzwierciedla.

Mogą i powinny być profesjonalnie wykonane, ale potrzebują „duszy”, ta zaś pochodzi od ludzi wiary, którzy – mówiąc Franciszkiem – wstali z kanapy, ubrali buty i poszli za Jezusem. Z pewnością wielu z was, zwłaszcza dziennikarze edycji diecezjalnych, tak robią – inaczej nie zdobędą materiału; muszą działać w tzw. terenie.
Ale zadanie pożegnania kanapy, ubrania butów i pójścia za Jezusem spoczywa na nas wszystkich, jest wyzwaniem, szczególnie wtedy, kiedy ogarnia nas pokusa zadowolenia z dotychczasowych wyników pracy, ilości wejść na strony czy liczby czytelników wydania papierowego lub wysoka, chociaż bliżej nieokreślona liczba słuchaczy radia.
Fides ex auditu! Wiara rodzi się ze słuchania. Potwierdza to nowa, chociaż zanurzona w tradycji definicja wiary papieża Benedykta: „Wierzyć to nic innego, jak w nocy świata dotkną ręki Boga, i tak – w ciszy – słuchać Słowa i dostrzec Miłość” !
 Dziennikarz prasowy czy radiowy pracuje w słowie, żyje ze słowa. Podobnie i wiara żyje słowem i ze słowa, na nim buduje. Dlatego trzeba zapytać, czy na co dzień słowo Boże jest każdego z was osobistym pokarmem, drogowskazem, światłem, odpowiedzią, wciąż jeszcze dobrym newsem, który odsuwa na bok wszystko inne?  
Drodzy!
Rok temu wasze rekolekcje były poświęcone komunikacji, słowom łączącym, budującym, ale i takim, które dzielą, niszczą. Dla każdego z was / nas lekturą obowiązkową powinno być papieskie Orędzie na tegoroczny, 50. Światowy Dzień Środków Przekazu. Nosi ono tytuł: „Komunikacja i miłosierdzie – owocne spotkanie”.
W naszych międzyludzkich relacjach ważne jest spotkanie z miłosierną komunikacją, która wyrażą się w wysłuchaniu.
Wysłuchanie to znacznie więcej niż słuchanie. Wysłuchanie nigdy nie jest łatwe. Czasami bardziej wygodne jest udawanie głuchego. Wysłuchanie oznacza zwrócenie uwagi, wolę zrozumienia, docenienia, szanowania, strzeżenia słowa drugiego, uznanie jego racji.
Umiejętność wysłuchania to ogromna łaska, to dar, o który trzeba prosić, aby następnie uczyć się go realizować (por. Orędzie na Dzień Środków Przekazu Społecznego). Życzę byście umieli wysłuchiwać.. siebie nawzajem, abyście umieli wysłuchiwać odbiorców produkowanego przez was słowa.
Drodzy!
Żyć słowem Boga i mówić po Bożemu, z miłością do innych – oto zadania uczniów Jezusa – ludzi mediów – którzy idą za swoim Mistrzem wędrującym przez naszą czasoprzestrzeń.
Dzisiejsze pierwsze czytanie zwraca naszą uwagę na zmartwychwstanie i Zmartwychwstałego, na fundament naszej wiary, Kościoła, w jakimś sensie wszystkiego, co robimy.
Apostoł Paweł formułuje radykalny zarzut pod adresem braci; „dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania” i dodaje „ A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara”.
Drodzy!
Zdarzało się – jak o tym świadczą Dzieje Apostolskie - i zdarza się, że „bracia” kwestionują nauczanie apostołów i ich następców, nauczanie Papieża i pasterzy Kościoła.
Kiedyś – był to chyba rok 2007 - na placu Piłsudskiego w Warszawie papież Benedykt mówił do nas:
Podobnie jak było w minionych wiekach, i dziś są osoby lub środowiska, które [...] chciałyby zafałszować słowo Chrystusa i usunąć z Ewangelii prawdy, według nich, zbyt niewygodne dla współczesnego człowieka. Usiłuje się stworzyć wrażenie, że wszystko jest względne, że również prawdy wiary zależą od sytuacji historycznej i od ludzkiej oceny. Kościół jednak nie może dopuścić, by zamilkł Duch Prawdy. [...] Każdy chrześcijanin winien konfrontować własne poglądy ze wskazaniami Ewangelii i Tradycji Kościoła, aby dochować wierności słowu Chrystusa, nawet gdy jest ono wymagające i po ludzku trudne do zrozumienia. Nie możemy ulec pokusie relatywizmu czy subiektywnego i selektywnego interpretowania Pisma Świętego. Tylko cała prawda pozwoli przylgnąć do Chrystusa”.
Więc bądźcie – drodzy Bracia i Siostry - w służbie prawdy, pamiętając, że media w których pracujecie są własnością Kościoła i powinny pokornie służyć ewangelizacji!
Jest to wezwanie bardzo aktualne dziś; w sytuacji silniejszego nieraz wartościowania objawień prywatnych i wynoszenia hipotez teologicznych ponad pełnię Objawienia w Jezusie Chrystusie i nauczanie Magisterium Ecclesiae.
A to przypomina, że trzeba wierzyć w moc łaski sakramentalnej. Wtedy nie będziemy gonić za nowinkami i sensacjami, ani uzupełniać liturgii sakramentalnej „projektami własnej roboty” - Eucharystii dodatkowymi modlitwami o uzdrowienie, a spowiedzi zamykaniem „furtek”. Trzeba przezwyciężyć swoisty deizm, który na różne sposoby ujawnia się w dzisiejszej egzystencji chrześcijańskiej, a więc takie myślenie, mówienie i pisanie, jakby Boga z nami nie było! A przecie z jest z nami! Trzeba żyć zwycięstwem Zmartwychwstałego Pana i stale czerpać z Jego obecności pośród nas. Bóg, w którego wierzymy, jest Emmanuelem – jest Bogiem z nami i stale się nam udziela, dając nam Ducha Świętego. To Duch jest architektem Kościoła, nie my!
Drodzy!   
Ponad 90-letnia historia naszego tygodnika pokazuje, że grono prasowych ewangelistów coraz bardziej się rozrastało, a dziś to rzeczywiście rzesza ludzi tworzących różne dzieła – tygodnik, portale i strony internetowe, radio. To także rzesza przyjaciół i sympatyków „Gościa Niedzielnego” i jego diecezjalnych edycji. To również rodziny dziennikarzy, które z zainteresowaniem towarzyszą pracy swoich bliskich.
Przeżywamy Rok Miłosierdzia – Jezus wybrał nas na swoich świadków, choć nie jeden raz styl naszego życia odbiegał od Jego Ewangelii. Pan dawał nam jednak szansę powrotu, przejścia przez bramę Jego przebitego serca, wejścia w głębię Jego miłości.
Niech owocem tych rekolekcji będzie wzmocnienie waszych więzi z Jezusem, zmartwychwstałym Panem i z wszystkimi współpracownikami w „Gościu Niedzielnym” czy w radiu eM.
Przyjmijcie dar miłosierdzia i bądźcie miłosierni – jak Ojciec przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.
Niech Zmartwychwstały będzie wam zawsze bliski; niech was obdarza swoim pokojem.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media